начало контакти
Фотогалерия
Полезна Информация
Как да стигнем до Шипково
Свободно време
В Шипково
В района
Местни празници
Маршрутна програма
"Потребителски галерии "
"Шипково се шегува"
Новини
Анкета
Карти
Добави Обява
Безплатна регистрация на обект
Вход  
име:
парола:
 
 
<< | >> Х

07 Март 2010 г.
”Васильовска планина” става защитена зона за дивите птици
Eкип от РИОСВ - Плевен с ръководител инж. Борислав Бечев – н-к на сектор ”Контрол на защитени територии и биологично разнообразие”, презантира в Тетевен проекта на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на дивите птици ”Васильовска планина”, с идентификационен код BG0002109, съобщи за БГНЕС Галина Любомирова, гл. експерт “Връзки с обществеността и протокол” в община Тетевен. Защитената зона ”Васильовска планина” е разположена в землищата на с. Пещерна, община Луковит, селата Бабинци, Български извор, Васильово, Галата, Глогово, Гложене, Голям Извор, Градежница, Малка Желязна и Тетевен, община Тетевен, селата Балабанско, Борима, Голяма Желязна, Калейца, Старо село, Терзийско и Шипково, община Троян, селата Кирчево, Лесидрен, Славщица и Сопот, община Угърчин, както и селата Брестница и Малък Извор, община Ябланица. Общата площ на зоната е 454 727. 881 дка, а в община Тетевен тя е 222 921. 92 дка. Предмет на опазване в защитена зона “Васильовска планина” са видовете птици по чл. 6, ал.1, т.3 и по чл.6, ал.1, т.4 от Закона за биологичното разнообразие. Защитената зона “Васильовска планина” се обявява с цел: . опазване и поддържане на местообитанията на посочените видове птици за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние; . възстановяване на местообитания на видове птици, за които е необходимо подобряване на природозащитното им състояние; . в защитената зона се забранява премахването на характеристики на ландшафта (единични и групи дървета) при ползването на земеделските земи като такива: . залесяването на пасища, ливади и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения; . използването на пестициди и минeрални торове в пасища и ливади; . косенето на ливади преди 1 юли, както и косене от периферията към центъра; . разкриването на нови баластриери в речните корита и речните тераси освен на тези, които към датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник” са съгласувани по реда на ЗООС и ЗБР; . изграждане на нови ВЕЦ, с изключение на тези, които към датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник” са съгласувани по реда на ЗООС и ЗБР; . изграждане на фотоволтаични паркове и вятърни генератори за производство на електроенергия, с изключение на тези, които към датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник” са съгласувани по реда на ЗООС и ЗБР; . извършване на сечи на хралупести дървета. Защитените територии запазват статута, категорията, границите и режимите си на опазване като не отменя прилагането на забраните и ограниченията по настоящата заповед за тази територия. Община Тетевен предоставя на гражданите на хартиен носител пълния текст на проекта за заповед за обявяване на защитена зона за опазване на дивите птици ”Васильовска планина в Информационния център на Община Тетевен До 1.01.2010 г. заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения за посочените в проекта на заповед забрани и ограничения на дейности. /БГНЕС /. Източник http://www.vesti.bg/
 
Партньори: troyan.bg | troyantour.com | Вижте Велико Търново Отблизо | Guide-Bulgaria | "Ловеч Нюз" | Ловеч Днес | Touristmedia