начало контакти
Фотогалерия
Полезна Информация
Как да стигнем до Шипково
Свободно време
В Шипково
В района
Местни празници
Маршрутна програма
"Потребителски галерии "
"Шипково се шегува"
Новини
Анкета
Карти
Добави Обява
Безплатна регистрация на обект
Вход  
име:
парола:
 
 
<< | >> Х

01 Април 2011 г.
Размер на туристическия данък, която ще събера община Троян
Туристически данък чл.56. (1) С туристически данък се облагат нощувките. (2) Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки. (3) Лицата по ал. 2 внасят данъка в приход на бюджета на Община Троян, по местонахождение на средствата за подслон и местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма. (4) Данъкът задължително се посочва отделно в документа, издаден от данъчно задълженото лице към лицето, ползващо нощувка. (5) Лицата по ал. 2 подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година. Чл.57. (1) Размерът на данъка, за всички населените места на територията на Община Троян, съобразно категорията на средствата за подслон и местата за настаняване се определя както следва: 1. - категория 4 звезди – 0,65 лв. за нощувка - категория 3 звезди – 0,55 лв. за нощувка - категория 2 звезди – 0,45 лв. за нощувка - категория 1 звезда – 0,35 лв. за нощувка За самостоятелни стаи, категория 1 звезда-0,25 лв. за нощувка. 2. Туристически хижи: - категория 3 еделвайса – 0,20 лв. за нощувка - категория 2 еделвайса – 0,20 лв. за нощувка - категория 1 еделвайс – 0,20 лв. за нощувка (2) Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя, като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по ал. 1. (3) Дължимият данък по ал. 2 се внася от данъчно задължените лица до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките. (4) Когато сборът на данъка по ал. 2 за календарната година е по-малък от 30 на сто от данъка, определен при пълен капацитет за средството за подслон или мястото за настаняване, разликата се внася от данъчно задълженото лице в приход на бюджета на Община Троян, по местонахождение на средството за подслон или мястото за настаняване до 1 март на следващата календарна година, независимо дали обектът се използва. (5) Разликата по ал. 4 се определя по следната формула: Р = (РДхПКхДх30/100) - ДД, където: Р е разликата за внасяне; РД - размерът на данъка по ал. 1; ПК - пълният капацитет на броя на леглата в средството за подслон или мястото за настаняване за календарната година; Д - брой дни в годината; ДД - сборът на дължимия данък по ал. 2 за календарната година. (6) Декларацията по чл. 56, ал. 5 не се подава за предоставените нощувки през 2010 г.
 
Партньори: troyan.bg | troyantour.com | Вижте Велико Търново Отблизо | Guide-Bulgaria | "Ловеч Нюз" | Ловеч Днес | Touristmedia