начало контакти
Фотогалерия
Полезна Информация
Как да стигнем до Шипково
Свободно време
В Шипково
В района
Местни празници
Маршрутна програма
"Потребителски галерии "
"Шипково се шегува"
Новини
Анкета
Карти
Добави Обява
Безплатна регистрация на обект
Вход  
име:
парола:
 
 
<< | >> Х

30 Март 2011 г.
ОБЯВЯВА КОНКУРС за отдаване под наем на Обществения минерален БАСЕЙН и БАЛНЕОЛЕЧЕБНИЦАТА (ПОЛИКЛИНИ
ОБЯВЛЕНИЕ ОТ „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РАХБИЛИТАЦИЯ – НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС”ЕАД, СОФИЯ, бул. „Васил Левски”№54, на основание чл. 16 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и Решение по т.5 от Протокол 13/01.11.2010г. от Заседание на Съвета на директорите на „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс”ЕАД – гр. София,; ОБЯВЯВА КОНКУРС за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството, находящи се в с.Шипково, община Троян, област Ловеч. ДВУЕТАЖНА СГРАДА – БАЛНЕОЛЕЧЕБНИЦА : първи етаж – съблекални с басейни / мъжко и женско отделение/, коридор, изградени 4 бр. вани и помещения за персонала; втори етаж – 4 бр. вани, лекарски кабинети, отделени кабини за изграждане на физиотерапия, помещение за тангентор, помещение за ЛФК и мазе под част от сградата – складови помещения; ДВУЕТАЖНА СГРАДА –КУРОРТНА ПОЛИКЛИНИКА – лекарски кабинети, помещения за физиотерапия и хотелски стаи; ДВУЕТАЖНА СГРАДА - складови помещениея и обособени хотелски стаи –всички обекти са ситуирани в ПИ 136, кв.ХІІІ по плана на с.Шипково /западната част, в близост до пътя за с.Рибарица/; ОТКРИТ БАСЕЙН С ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА /СЪБЛЕКАЛНЯ/ И ТЪРГОВСКА СГРАДА, находящи се в западната част на курортен комплекс с.Шипково, в близост до пътя за с.Рибарица, попадащи в УПИ І, имот.№104, кв.13 по плана на с.Шипково. ОБЩИ И СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА Не се допуска кандидатстване за отделни обекти от предмета на конкурса. Кандидатите следва да запазят основното предназначение на обектите, предмет на конкурса. Кандидатите следва да осигурят предоставяне на лечебни процедури на посетителите на балнеолечебницата с нарушено зрение за срока на договора. Лицето, управляващо търговеца – участник следва да има минимум пет години стаж на управленски позиции в балнеосанаториуми или хотели, предоставящи балнеологични или СПА услуги. Кандидатите следва да имат сключен договор с Медицински център, обезпечаващ обслужването на посетители на балнеолечебницата от медицински персонал. Кандидатите следва да запазят работните места на заетия към момента персонал на балнеолечебницата, който към датата на обявяване на конкурса наброява трима души.Кандидатите следва да вложат инвестиции за ремонтни дейности в обектите на наема, като в предложението следва да бъде посочен и срок за извършването им. Комплексната оценка /КО/ на кандидатите ще се формира както следва: КО = Цi х60 + Иi х 20+ Ai х20 Цmax Иmax Amax Където:Цi – цената на кандидата; Цmax – предложена най-висока наемна цена; Иi – предложен размер на инвестиции от кандидата; Иmaх – най-висок размер на предложени инвестиции; Аi – предложен срок за авансово плащане на наема от кандидата в календарни месеци; Amax – най-дълъг срок на авансово плащане на наема, предложен от участник. На първо място се класира кандидат, който отговаря на условията на конкурса и е получил най-много точки. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:Документ за закупена конкурсна документация; Документ за внесен депозит;В случай, че лицето не е посочило в Предложението за участие Единен идентификационен код, следва да се представи удостоверение за актуално състояние на търговеца издадено от окръжния съд по седалището му. Документ за наличието или липсата на задължения на кандидата към държавата или към община по смисъла на чл.162 ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (оригинал или заверено от кандидата копие); Документ, удостоверяващ наличие на минимум пет години стаж на управленски позиции в балнеосанаториуми или хотели, предоставящи балнеологични или СПА услуги на лицето, управляващо търговеца-участник, договор с Медицински център, обезпечаващ обслужването на посетители на балнеолечебницата от медицински персонал.Декларация за запазване на работни места на наличния персонал на балнеолечебницата; Декларация за оглед (по образец); Пълномощно на лицето/лицата, подписали офертата (в случай, че нямат представителни функции); Предложение; ДЕПОЗИТ: стойността на един месечен наем по начална цена. КОНКУРСНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ се получава в Централен офис, гр. София, бул. „Васил Левски” №54, всеки работен ден до 15.00ч. на 14.04.2011г. срещу платена такса от 60.00 /шестдесет/ лева без ДДС в касата на Централен офис. ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ – до 16.00ч. на 15.04.2011г., в деловодството на Централен офис на дружеството в гр.София, бул.”Васил Левски” №54. ОГЛЕДЪТ ще се извършва всеки работен ден от 10.00 до 15.00 часа до деня преди провеждане на търга срещу документ за закупена конкурсна документация.
 
Партньори: troyan.bg | troyantour.com | Вижте Велико Търново Отблизо | Guide-Bulgaria | "Ловеч Нюз" | Ловеч Днес | Touristmedia